Nabídka služeb

Revize elektroinstalací v domácnostech
Revize elektroinstalací v průmyslu
Revize hromosvodů a uzemnění
Revize strojů, kalibrace a automatizace
Revize elektrických spotřebičů
Revize elektrického ručního nářadí

Výchozí a pravidelné revize elektroinstalací, elektrospotřebičů, strojů, hromosvodů, měření osvětlení a analýza elektrické sítě

Nutnost provádění revizí a kontrol - a to nejen elektrických zařízení, která se dlouhou dobu provozují, není výmyslem poslední doby. Ve vyspělých zemích se vyžaduje už od dob, kdy se taková zařízení užívají.

V zásadě výrobce ručí za to, že jeho výrobek je bezpečný. Výrobce již ale nemůže ručit za to, že i konečná sestava instalovaných nebo smontovaných výrobků bude bezpečná.

Zde musí nastoupit nezávislý revizní technik, který posoudí a zkontroluje správnost provedení celé instalace v souladu s požadavky a doporučením příslušných norem.

Výchozí a pravidelné revize elektroinstalací v průmyslu

V průmyslových instalacích je nutné tyto revize provádět z důvodu bezpečnosti a prevence proti úrazu elektrickým proudem a zabránění případnému požáru.

Výchozí a pravidelné revize hromosvodů a uzemnění

V případě, že hromosvod není nebo jeho parametry neodpovídají daným normám (ČSN EN 62305-1,2,3,4) hrozí, že:

  • předměty, kterými bude protékat bleskový výboj se natolik zahřejí, že způsobí požár objektu
  • blesk, který bude procházet mokrým dřevem, zdivem může rychle zahřát vypařující se vlhkost, která exploduje a způsobí zničení střešních krovů, komínů, částí zdí, nebo i narušení celé konstrukce objektu
  • blesk může také vážně poškodit elektroinstalaci, elektrické spotřebiče, výpočetní techniku a pevné telefony
  • v neposlední řadě jsou také následné škody po zásahu blesku

Revize, prohlídky a kontroly strojů

Majitel nebo provozovatel strojů a zařízení by se měl ze zákona starat o to, aby u jeho zařízení před uvedením do provozu, a to i před uvedením do provozu po jeho změně nebo úpravě byla provedena kontrola bezpečnosti provozu (viz NV č. 378/2001 Sb. atd.).

Tato povinnost je splněna, jestliže provozovatel převezme od zhotovitele protokoly a revize o způsobilosti zařízení. Tím zřizovatel převezme plnění požadavku, který podle předpisů musí provozovatel plnit.

Provozovaná elektrická zařízení přenosové a distribuční soustavy jsou považována všechna elektrická zařízení. Proto jejich bezpečnost a provozuschopnost musí být ověřována revizemi a průběžně musí být prováděna údržba včetně kontrol ve stanovených lhůtách a stanoveném rozsahu.

Kontroly a jednotlivé úkony jsou předepsány u každého druhu zařízení. Lhůty jsou maximální, a proto jsou závazné. V případě potřeby jsou úkony prováděny i v mezidobí dle uvážení provozovatele, viz ČSN 33 2000 6-61 (doporučené revizní lhůty).

Cíl revizí a kontrol strojů

Je třeba prokázat, že elektrické zařízení odpovídá bezpečnostně technickým požadavkům norem a v jednotlivých případech také dalším platným předpisům pro dané zařízení.

Vyhrazená elektrická zařízení, která podléhají zákonuZákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Všeobecně se za vyhrazená elektrická zařízení elektro (dále jen VTZ) považují ta zařízení, která mohou způsobit zvýšení ohrožení života, zdraví nebo majetku.

Proto výrobci, projektanti a provozovatelé mají zvláštní povinnosti, uložené jim předpisy k zajištění bezpečnosti práce u těchto VTZ. Nad dodržováním těchto předpisů dohlíží pracovníci státních orgánů Inspektorátu bezpečnosti práce (dále jen IBP).

Jedná se zejména o tato zařízení:

  • pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie
  • určené pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny
  • určené pro ochranu před účinky elektrostatické elektřiny

Revize elektrického ručního nářadí

Cílem revize je ušetřit Váš čas a zbavit Vás starostí se splně-ním požadavků norem a zákonů, které ukládají povinnost zajišťovat revize elektrického nářadí ve stanovených lhůtách.

Dodržování je kontrolováno a v případě nezajištění revizí nebo nedodržení lhůt hrozí provozovatelům citelné pokuty. Navíc při pojistné události způsobené nářadím , který nemá revizi, ztrácíte nárok na pojistné plnění.

Měření elektrických výkonů a spotřeby

Na rozdíl od použití jednoduchých klešťových ampérmetrů, které poskytují pouze okamžitý údaj, jsme schopni sledovat a měřit odebíraný výkon v čase a tyto údaje znázornit v grafu.

Tato služba může být užitečná např. při projektování a navrhování elektrických zařízení, kdy je potřeba určit jak maximální zatížení tak průměrnou spotřebu a odebíraný proud v čase.

Při dlouhodobějším měření (asi týden,14dní) a ceně za odebíranou kWh lze tak docela přesně odvodit cenové náklady na provoz zařízení během roku.